DSpace
 

DSpace of Korolenko Poltava National Pedagogical University >
Наукові видання >
Філологічні науки >
2017(27) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/9880

Название: THE HISTORY OF THE DANISH LANGUAGE
Авторы: Hammer, Karsten
Ключевые слова: данська мова
історія мови
рунічна мова
запозичення
орфографічні норми
англіцизми
мовна політика
the Danish language
language history
runic language
borrowings
spelling rules
anglicism
language policy
Issue Date: 2017
Краткий осмотр (реферат): У статті висвітлюються основні етапи розвитку історії данської мови, окреслюються функційні обов’язки держави щодо регулювання мовного питання в країні та становлення мовних норм. Автор поступово доводить, що історія мови тісно пов’язана з історією розвитку суспільства. Історія данської мови сягає рунічної мови, яка у 200 році виникла під впливом римської культури. Автор наголошує на тому, що данська мова розвивалася одночасно зі скандинавськими мовами, германськими мовами і перебуває під значним впливом англо-американської культури. Мовне законодавство в Данії регулюється на рівні держави, особлива увага приділяється правилам орфографії. Окремо у статті розглядаються міністерські накази й рекомендації Ради з питань данської мовної політики, у яких регулюється питання розвитку данської мови. Також автор статті детально розглядає найбільш значущі періоди для розвитку і становлення данської літературної мови. На сучасному етапі розвитку данська мова перебуває під впливом англійської мови. На думку данських мовознавців, процес суттєвого впливу англійської на данську мову розпочався з 1945 року. У дослідженні доведено, що 80% нових слів у данській мові були запозичені з англійської. Незважаючи на той факт, що населення Данії вільно володіє двома мовами – данською й англійською, питання двомовності в країні не стоїть, оскільки, опановуючи іноземні мови, молоді данці стають більш пильними до рідної мови. Разом із тим данська мова зазнала чималого впливу від німецької мови, проте запозичення з німецької мови не приживалися в данській мові з огляду на значне протистояння німецькомовному світу через трагічні історичні невдачі Данії, коли в 1864 році Данія програла війну з Німеччиною під Пруссією і частина Данії ввійшла до складу Німеччини. Данський уряд проводив послідовну політику щодо недопущення впливу німецької мови на данську.
The article covers the main stages of Danish language history development, outlines the state function in regulating the language issue in the country and the establishment of language norms. The author gradually proves that the history of language is closely linked to the social history development. The history of the Danish language dates back to the Runic language, which in 200 arose under the influence of Roman culture. The author emphasizes that the Danish language developed simultaneously with Scandinavian languages, Germanic languages and is under the considerable influence of Anglo-American culture. Language legislation in Denmark is regulated at the state level, the special attention is paid to spelling rules. Separately, the article deals with ministerial orders and the Council on Danish linguistic policy recommendations, which regulate the issue of the Danish language development. Also, the author considers in detail the most significant periods for the development and formation of the Danish literary language. At the present stage of development, the Danish language is influenced by the English language. According to Danish linguists, the process of significant influence of English on the Danish language began in 1945. The study proved that 80% of new words in the Danish language were borrowed from English. Despite the fact that the Danish population is fluent in two languages – Danish and English – there is no question of bilingualism in the country, because young Danes are becoming more and more alert to their native language when learning foreign languages. At the same time, the Danish language experienced a great deal of influence from the German language, but borrowing from the German language did not get used to the Danish language because of a significant confrontation with the German-speaking world due to the tragic historical failures of Denmark, when in 1864 Denmark lost the war with Germany under Prussia and part of Denmark became part of Germany. The Danish government has pursued a consistent policy of preventing the influence of the German language in Danish.
Описание: Hammer K. THE HISTORY OF THE DANISH LANGUAGE / K. Hammer // Філологічні науки : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2017. – Вип. 27. – С. 49–61.
URI: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/9880
Appears in Collections:2017(27)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Hammer.pdf406,09 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback